Responsanalys

Med Effectris responsanalys får du en total genomlysning av hur marknaden svarat på din kampanj och vad som bäst förklarar responsen. Analysen är enkel; allt du behöver göra är att ladda upp en målgruppsfil samt responsfil (med eller utan interna variabler), systemet läser sedan på extern information och redovisar i en  rapport vad som förklarar responsen. Har ålder eller kön stor påverkan? Är responsen starkare i storstäder? Resultatet redovisas i en webrapport som kan exporteras som pdf eller excel för vidare analys.

Responsprofil

Responsanalys - rapportering

En online-rapport genereras med komplett sammanställning av kampanjens effekt och resultat. Förklaringsgrad per variabel redovisas i rapporten. Vill man sedan få fram de bästa kunderna i en reapeatkampanj, kan detta beställas. Man får då en sammanställning på hur mycket bättre resultatet blir om man skulle gå ut till de bästa i målgruppen.

Responsanalys i korthet

  • Redovisar målgruppsprofil samt responsprofil
  • Komplett utfall direkt efter uppläsning av filer
  • Sammanställning på förklarande variabler
  • Bryter ner resultatet i förklarande faktorer

För att komma igång

  • Målgruppsfil
  • Responsfil