kundanalys

Kundanalys - genomlysning av dina kunder

Med Effectris kundanalyser får du ökad insikt om dina kunder. I grunden utgörs Effectris kundanalys av en undersökningsdata. Vi erbjuder här färdiga undersökningsmodeller för att addera kunskap om dina kunder. En kundanalys kan också vara varaktig dvs löpande över tid där man hela tiden samlar in feedback från sina kunder, så kallade kundtrackingar, läs mer om Effectris kundtrackingar här.  Effectris kundanalys använder i botten undersökningsdata där vi  med fördel klär på beteendedata på analysunderlaget för att få kött och blod på kunderna.

Insamling av enkätdata för att genomföra en kundanalys kan ske på en rad olika sätt. Antigen kan insamling genomföras på företags hemsida genom uppsättning av en pop-up-undersökning eller så kan slumpmässigt urval ske mot kunderna i stort. Rekrytering av en kundpanel är ett annat mycket kostnadseffektivt sätt att få snabb acess till insikt. Oaktat metod så är det av vikt att jobba systematiskt med kundanalys för att förfina sitt beslutsunderlag så att rätt operativa beslut tas och rätt strategier kring sin kundbearbetning läggs fast.

Kundprofilanalys

Med Effectris kundprofilanalys får du en total genomlysning av dina kunder? Bor man företrädesvis i storstäder? Bor man i välbeställda områden? Hur ser profilen ut demografiskt? Analysen sammanställs i en onlinerapport.

Profilanalys besökare hemsida

Med denna analys får du en komplett bild av dina hemsidebesökare! Vilka är de? Var bor de? Är det en urban målgrupp? Vilka livsstilar dominerar? Vilka drivkrafter och köpbeteenden har de?

marknadsanalys

Varumärkesundersökning – kunder

Vad har ditt varumärke för position hos dina kunder? Vilka områden eller attribut skiljer ni er från era konkurrenter? Hos vilka kundgrupper är ni starkast. Med Effectris varumärkesundersökningen får du en total genomlysning av dina kunder. Surveydata kombineras med livsstilsdata/geodata för att identifera skillnader mellan olika kundsegment.

Förstå vilka dina framgångsfaktorer är – Följ upp dina kampanjer och crm-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.

Hur tas din produkt emot på marknaden – Testa din produkt eller tjänst på marknaden innan lansering!

Lär känna dina kunder  – Bygg upp en rapportering på dina kunder

Följ din position på marknaden – skaffa nödvändig kunskap och insikt för att få rätt beslutsunderlag för era marknadsstrategier.