Footprint Labs är ett analysverktyg och en rapporteringsplattform som ger dig kunskap och insikt om dina kunder, din marknad och interaktionen med denna. Grunden utgörs av Survey Manager som är ett kraftfull enkät- och feedbackverktyg. Survey Manager används för att genomföra enstaka undersökningar, mäta processer (exempelvis kundtrackingar) eller för den delen göra effektmätningar. All analys och utfall kan benchmarkas och trackas i verktyget.

Survey Manager

– ETT KRAFTFULLT ENKÄTVERKTYG

Survey Manager är ett kraftfullt enkätverktyg som har all funktionalitet för att sätta upp undersökningar. Insamling sker mot både befintliga kontakter med insamling via telefon, sms, epost. I Footprint Labs enkätverktyg finns också externa paneler att tillgå och nyttjas med fördel för marknadsundersökningar. Centralt i uppsättning av enkäter är att man kan skapa frågor med tillhörande nyckeltal så att ett enkätresultat blir spårbart och jämförbart med andra undersökningar.

Campaign Footprint

– ETT KAMPANJANALYSVERKTYG

Effectris erbjuder verktyg och modeller för att öka insikten om kampanjprocessen. Grunden utgörs av kampanjanalysverktyget Campaign Footprint som ger dig möjlighet att planera och följa upp kampanjer och CRM-processer med effektmätningar, målgrupps- och responsanalyser.
Kampanjmålgrupper och utfall från analyser jämförs i verktyget mot tidigare aktiviteter för ökad förståelse och insikt. Genom att systematiskt följa ditt kampanjarbete får du ett styrmedel att utveckla och förbättra din kommunikation och dina CRM-processer.

Customer Footprint

– ETT KUNDANALYSVERKTYG

Med Effectris integrerade portallösning Customer Footprint™ lär du känna dina kunder. Vi fångar kunden i olika processflöden och får då en direkt återkoppling på vad de tycker och vad de önskar för förbättringar. Kundnöjdhet, kundbemötande och andra nyckeltal följs över tid för att kunna skönja och få fram trender och förändringar, och därmed snabbt kunna agera om något nyckeltal faller. Gränsvärden för när nyckeltalsvärden eller kombination av värden avviker sk. ”alerts” kan skapas i verktyget för att ha möjligehet att agera proaktivt.

Vill man få en djupare insikt om sina kunder, kläs extern information på för att berika kunddatat.

Läs mer om våra paketerade snabbanalyser här